Hoe Christus werkt in het sociale leven

Hoe Christus werkt in het sociale leven

Voor de goede lezer: een compacte maar inhoudelijke rijke beschouwing over de vraag hoe de mens zich zó kan ontwikkelen, en in verhouding tot de andere mens en de spirituele wereld zó kan handelen, dat het Christus-wezen in het sociale leven werkzaam kan zijn.
Twee spreuken van Rudolf Steiner bieden toegang tot dit thema: de spreuk 'Dit alleen geneest' (Heilsam ist nur) en de Grondsteenspreuk. Beide zijn in deze uitgave opgenomen.
(paperback, 60p)

“De drie geschenken, de drie gouden zaden van het verwonderen, van het medelijden en van het geweten, die het Christuswezen (…) in de drievoudige ziel gelegd heeft, kunnen de ziel redden, want zij bevrijden haar uit haar egoïteit en laten haar ontwaken voor het heersen van de Christuswil in de omtrek. Dezelfde geschenken bieden echter ook de kiem voor een doorchristelijkt sociaal leven, ja zelfs voor een sociaal organisme waarmee de Christus zich werkelijk verbinden kan.”

info van de uitgever

Nearchus CV, 2024
Vertaling: Isaäc Torn

ISBN 9789492326959

12,00