Ruud Thelosen in het Eindhovens Dagblad

[17 augustus 2017] Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Solidaire economie verscheen er gisteren, 16 augustus, een interview met hem in het Eindhovens Dagblad:


„Economie is mensenwerk. We hebben honderden jaren geëxperimenteerd. Maar we moeten constateren dat er een weeffout in zit. Die moeten we herstellen”, vindt Fontys-docent Ruud Thelosen uit Waalre. 

„Het vrije kapitalisme leidt tot een concentratie van geld en macht bij een kleine groep ondernemers. Voedsel en middelen zijn zeer ongelijk verdeeld.” Om dat te veranderen, pleit de docent in zijn boek Solidaire Economie voor een vorm van economie waarbij bedrijven niet het eigendom zijn van particulieren (kapitalisme) of van de staat (communisme). In zijn ideale wereld zijn bedrijven gemeenschappelijk eigendom van coöperaties, stichtingen of verenigingen.

Voor Thelosen is de solidaire economie de ultieme vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). „Meestal wordt MVO gedefinieerd als het zorgvuldig en minimaal gebruik van energie en grondstoffen, het beperken van milieuschade, voorkomen van kinderarbeid en tegengaan van corruptie. Maar solidaire economie gaat ook over het eigendom van bedrijven, rechtvaardige inkomensverdeling en nieuwe samenwerkingsvormen.” Als voorbeeld noemt hij associaties, economische samenwerkingsverbanden waarbij de consument aan de handelaar opgeeft wat hij verwacht af te nemen, zodat die de inkoop op de vraag kan afstemmen en de producent weet wat die moet produceren. „Noodzakelijk om roofbouw op grondstoffen en verspilling tegen te gaan”, vindt Thelosen.

Hij illustreert het aan de hand van een verhaal. „In Nederland zijn diverse producenten van betonnen straatstenen. Die worden grotendeels afgenomen door de overheid. Enkele jaren terug hadden die bedrijven onderling een afspraak gemaakt over de verdeling van de orders. Op die manier wisten ze hoeveel stenen ze moesten produceren en hoeveel grondstoffen  en mankracht nodig waren. Maar ze kregen een boete van de Nederlandse Mededinging Autoriteit want hoeveelheidsafspraken zijn net als prijsafspraken verboden. Waanzin”, vindt Thelosen. „Nu gaan orders naar partijen die de druk niet aankunnen en extra mensen moeten aannemen, terwijl andere bedrijven mensen zonder werk zitten en mensen moeten ontslaan. Pure verspilling.”

Het gedachtegoed van Thelosen is terug te brengen op de uitgangspunten van Rudolf Steiner. De grondlegger van de antroposofie zag de maatschappij als een sociale driegeleding: het culturele of geestesleven (onderwijs en wetenschap), het rechtsleven (sociale structuren) en het economische leven (banken, bedrijven, handel). Deze drie gebieden zouden volgens Steiner onafhankelijk, zonder inmenging van elkaar moeten bestaan in de samenleving. „Hij baseerde dit op de idealen van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid, broederschap”, legt Thelosen uit. „Idealen die volgens hem pas begrepen kunnen worden wanneer ze worden nagestreefd in een eigen werksfeer. Vrijheid in het culturele of geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in de economie.” „Broederschap of solidariteit zou hét leidmotief moeten zijn in het economisch verkeer”, benadrukt Thelosen. „Terwijl daar nu het misplaatste idee leeft dat het gaat om vrijheid. Vrij ondernemerschap, vrije concurrentie en vrije marktwerking. Maar dat is puur gericht op winst en houdt geen rekening met een duurzame toekomst. Dat moet echt veranderen.”

Een mooie boekbespreking

[8 augustus 2017] Een interessante en uitgebreide bespreking van het nieuwe boek van Ruud Thelosen, Solidaire economie, verscheen op deze website.

Hier een fragment:

“Thelosen bouwt zijn redenering degelijk op: vanuit uitgangspunten voor een solidaire economie, geeft hij een kritiek op het neoliberale kapitalisme. Met boeiende en interessante perspectieven: katholicisme, islamisme en wetenschap wordt het liberalisme heel genuanceerd de maat genomen. Dat is een van de aangename kanten van dit boek: Van Karl Marx tot Heertje, [met o.a. Superkapitalisme en bedreiging, R. B. Reich; De utopie van de vrije markt, Hans Achterhuis; Ayn Rand, Atlas Shrugged; Kapitalisme zonder remmen, Maarten van Rossem; Tinbergen; Als de dollar valt, Willem Middelkoop; een menselijke economie, Ad Broere; ] Van allemaal krijgen we een duidelijke [en beknopte] inkijk op idealen, ideeën en resultaten. Uiteraard tegen de achtergrond van de ideeën van Rudolf Steiner. De auteur maakt er geen geheim van: bij Steiner kunnen we veel inspiratie vinden om duurzamer en solidairder onze wereld in te richten . In de Trias Politica Ethica mikte hij op een herwaardering en praktische toepassing van de beginselen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hier geeft hij na de beschrijving van de ‘financiële rot’ die ondertussen is ingetreden een breed beeld van de mogelijkheden om uit de onderliggende financiële crisis te komen. “Rudolf Steiner ontwikkelde in de vorm van de sociale driegeleding immers een maatschappijvisie die het midden hield tussen kapitalisme en communisme en die beoogt drie min of meer zelfstandig functionerende maatschappijgeledingen – geestesleven, rechtsleven en economisch leven – te vormen. De drie kernwaarden, vrijheid – gelijkheid – solidariteit, horen in deze respectievelijke gebieden centraal te staan.” Dat vereist wel moedig [politiek] handelen, maar lijkt zeker tot de mogelijkheden te behoren zoals hij laat zien in de hoofdstukken: (3) toekomstperspectieven en (4) Bouwstenen voor een solidaire economie.”

Nieuw: Solidaire economie

[ 22 juni 2017]
Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van ‘de vrije markt’ bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische crisis.
Nieuwe denkbeelden zijn nodig om tot een nieuwe economie te komen.

Solidaire economie geeft een breed inzicht in de bestaande kritiek op het neoliberale kapitalisme, zoals die leeft in wetenschappelijke of wereldbeschouwelijke kringen en zoals verwoord door economen, filosofen en anderen.

De beweging van het maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt een mogelijk alternatief – zeker als deze beweging zich verdiept en de maatschappelijke verantwoording ernstig genomen wordt. Dan wordt namelijk duidelijk dat een economie van samenwerken aan de aanbodkant en van rechtvaardig verdelen aan de consumptiekant geen utopie maar gewoon verstandig en pas echt economisch is.

Ruud Thelosen
Solidaire economie – Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen
(paperback, 143p, € 14,75)

In onze webwinkel ter introductie:
tot en met maandag 26 juni a.s. géén portokosten (binnen Nederland) indien u deze titel bestelt.

Ongelijkheid

[13/6/2014] “In zijn boek Capital, dat nog in het Nederlands vertaald moet worden, toont de Franse econoom Thomas Piketty wetenschappelijk aan dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Dat er iets moet gebeuren wordt duidelijk als je je realiseert dat de 85 rijkste mensen meer geld hebben dan de helft van de wereldbevolking. In Nederland hebben de drie rijkste mensen zelfs meer dan de helft van de bevolking, oftewel 8,4 miljoen burgers. Moreel gezien en vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid is dat onwenselijk, het is gewoon niet eerlijk.

Rijker maakt niet gelukkiger stelt journalist Marga van Zundert terecht in haar artikel over Piketty (ED Opinie 27 mei). In samenlevingen waar de verschillen kleiner zijn, zijn de mensen wél gelukkiger. Wat in haar betoog niet aan bod komt zijn de inkomensverschillen en de maatschappelijke, sociale gevolgen van een toenemende ongelijkheid. (…)”

Ruud Thelosen is auteur van Trias politica ethica en een nieuwe titel van zijn hand is in voorbereiding. Bovenstaand citaat vormt de inleiding van een opiniestuk dat hij op 4 juni in het Eindhovens Dagblad publiceerde.

Inkomensverdeling

4603

[26/11/2013] Sociale driegeleding is écht actueel: het is te verbinden met nagenoeg elke actuele ontwikkeling. Hier een citaat uit Trias politia ethica van Ruud Thelosen met enkele waarnemingen en gedachten over het vraagstuk waarover de Zwitsers zich dit weekeinde in een referendum mochten uitspreken: een rechtvaardige verdeling van inkomen.

“De samenleving zou er zeer bij gebaat zijn wanneer de politiek een rechtvaardige inkomenspolitiek gaat voeren die gebaseerd is op minimum en maximuminkomens met daarbinnen differentiatie op basis van de zwaarte van functies. Daarbij vervalt het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven, profit en non-profitsector, ondernemer of werknemer.

Lees verder

Recente berichten

Sociale netwerken