Ruimte voor kinderen

Ruimte voor kinderen

Henning Köhler heeft een speciale manier van kijken naar kinderen. Daarbij wijst hij op het uitgangspunt van onderwijs en opvoeden: dat is erop gericht kinderen aan de samenleving aan te passen. Maar in de afgelopen eeuw is de samenleving zó veranderd dat ook een verandering van de uitgangspunten van opvoeden en onderwijzen aan de orde is: het opgroeiende kind moet ruimte krijgen voor pure, elementaire ervaringen - ter wille van een gezonde ontwikkeling. Een betrokken pleidooi voor ’ruimte’ voor de vele kinderen die nu op school of in de samenleving ’uit de boot vallen’.
(paperback, 67 pagina’s)

Opvoeden is moed verschaffen voor het leven. Al het andere is van een andere orde.

Onderwijs en opvoeding zijn al enkele eeuwen gebaseerd op de gedachte dat het opgroeiende kind van alles moet aan- en afleren, het kind moet worden voorbereid op de moderne beschaving.
De omstandigheden waarin kinderen in onze tijd opgroeien zijn echter radicaal veranderd ten opzichte van de tijd waarin onze praktijk van opvoeden en onderwijzen gestalte kreeg. Het moderne kind groeit op in het strakke keurslijf van de moderne samenleving.
Zo mist het kind een veelvoud van belangrijke elementaire ervaringen: het ontmoet domweg niet meer de omgeving en omstandigheden waarin het deze ervaringen kan opdoen. Maar het doormaken van deze ervaringen is van vitaal belang voor de gezonde ontwikkeling van het kind.
Voor Henning Köhler ligt hierin een belangrijke oorzaak voor het feit dat we in onze tijd steeds vaker te maken krijgen met zogenaamd 'afwijkende' kinderen: het onderwijs en onze gedachten over wat opvoeden betekent, sluiten niet meer aan op de wereld waarin het kind opgroeit.
In het gesprek in dit boekje houdt hij een ernstig maar hoopvol pleidooi om het tij te keren.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2011]

ISBN 9789073310667

12,50