Is er nog iets … in aantocht?

4422[19 februari 2017] Komt er nog iets nieuws uit in de komende tijd – werd laatst gevraagd. Nou en of, er is een boel onderweg. En het is heel gemeen maar we laten hier niet het achterste van onze tong zien.

Dít kunnen wij u nu zeggen: bij ons imprint Kolisko verschijnt in maart een kloeke uitgave over één van de therapeutische gebieden in de door de antroposofie geïnspireerde zorg. Kolisko is, zoals u misschien weet, het imprint voor onze uitgaven die professionals in antroposofisch georiënteerde werkgebieden inzicht en inspiratie willen bieden. Deze nieuwe uitgave wordt de dikste die wij tot dusverre lieten verschijnen en is, zo kunnen wij wel verklappen, ook een van de kleurrijkste!

Nog iets anders?
Ja! In de tweede helft van maart komt ook de Boekenweek er aan en wij hebben een hele leuke minibrochure in voorbereiding die dan zal verschijnen. En omdat wij er zelf zo enthousiast over zijn, schemert een soort vervolg alweer aan de horizon.

En vooruit, laten we dan in elk geval over één volgende uitgave transparant zijn: zeer binnenkort verschijnt een verbeterde en aangevulde druk van
Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst
van Christine Gruwez

Red de elementenwezens

7849[11 december 2017] Een nieuwe uitgave, verschenen bij ons imprint Winde:
Thomas Mayer
Red de elementenwezens

De wereld om ons heen is ook de wereld van de elementenwezens. Zij zijn betrokken bij alles wat in de natuur gebeurt. Ook in onze ‘binnenwereld’, in onze gedachten en gevoelens, leven elementenwezens.
Zij zien vooruit naar het moment waarop wij in staat zullen zijn een bewuste verbinding met hen aan te gaan. Dat is voor hen, en voor ons, van groot belang.

Thomas Mayer vertelt open en persoonlijk over zijn ervaringen met elementenwezens, nuchter en bezield. Hij schetst zijn ontmoetingen met verschillende wezens en laat zien hoe wij ons vermogen elementenwezens waar te nemen kunnen ontwikkelen. En bovenal laat hij ons beleven en begrijpen wat zij van de mens vragen.

U kunt het boek HIER bestellen

Bewerkt en weer verschenen

7819903944

[24 november 2016] Al langere tijd is Oordeelsvorming – een weg naar innerlijke vrijheid van Lex Bos deel van ons fonds, het beleefde door de jaren heen drie oplages en vond steeds zijn weg. In de afgelopen periode is het boekje herzien en zodat er nu een vierde, herziene druk is verschenen.

Lex Bos
Oordeelsvorming – een weg naar innerlijke vrijheid
Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.
(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk) € 12,00
978-94-92326-07-2

Bestel het hier in onze webwinkel

Vrijescholen op de tweesprong (leesproef)

2847
Onze allereerste uitgave (in 1989) ging over Vrije Scholen en over vrijheid van onderwijs – dat was toen een urgent en actueel thema. Dat laatste is feitelijk nooit veranderd, want al wil de aandacht voor een thema als vrijheid van onderwijs wel eens verflauwen, de zaak waar het om gaat is van nauwelijks te overschatten belang.

In 2008 verscheen een andere uitgave over dezelfde thematiek, waarin ook ruim aandacht werd gegeven aan de praktijk van het onderwijs op de vrijescholen. Die vrijescholen heetten vroeger overigens Vrije Scholen en dat moeten ze misschien weer worden. Daarmee stellen we niet voor dat ze weer ‘Vrije School’ zouden moeten heten, maar wel dat ze ‘vrije scholen’ worden: scholen waar de praktijk van het onderwijs in vrijheid voortkomt uit de professionaliteit, de kunde en misschien zelfs wel kunst van de leerkracht die zich elke dag opnieuw richt op wat de kinderen in de klas van haar/hem vragen.

Hieronder de inleiding uit het boekje Vrije School op de tweesprong – waar blijft het eigene van de Vrije School?

Begin september 2007 kregen de Vrije Scholen ruim aandacht in NRC Handelsblad. De kwaliteit van het onderwijs op de Vrije Scholen laat zeer te wensen over, zo betoogde de Onderwijsinspectie. Het onderwijs op de Vrije Scholen dient echt aangepast te worden aan de eisen van de moderne tijd.

Ouders die niet zo goed weten waarvoor zij kiezen wanneer zij hun kind naar de Vrije School sturen, zullen misschien blij zijn met deze geluiden. De Vereniging van Vrije Scholen leek ook niet echt ontevreden te zijn met de kritiek en probeert tegemoet te komen aan de eisen van de moderne tijd.

Is Vrije Schoolonderwijs identiek aan ´slecht onderwijs´? Je zou het haast denken. Alleen… zó eenvoudig is het probleem niet. Het probleem is dat er nauwelijks nog sprake is van Vrije Schoolonderwijs.
Want wie weet nog wat dat is?

In december 2007 verscheen in het tijdschrift Driegonaal het artikel Vrije Scholen op de tweesprong, waarin concreet op de huidige problemen in de praktijk van het Vrije Schoolonderwijs werd ingegaan. Het artikel riep veel reacties op. Uit binnen- en buitenland kwamen vele lezersreacties die de strekking van het artikel bevestigden: ‘zo is het hier ook!’ Reacties van lezers die een andere visie op de situatie hadden kwamen er ook, hoewel slechts een handjevol. Natuurlijk zijn echter juist déze reacties de meest interessante: ze bieden de kans om nader in gesprek te gaan.

Dat gesprek volgde in verdere nummers van Driegonaal en werd uitgewerkt en voortgezet in andere artikelen, zoals die van Martin van den Broek en Monique Wortelboer. Naast een poging de huidige situatie in ogenschouw te nemen, bieden verschillende bijdragen ook aanknopingspunten voor een richting waarin oplossingen gevonden kunnen worden. Dit alles wordt in deze bundel aangevuld met teksten van Rudolf Steiner, Christine Gruwez en Dieter Brüll, die een aantal aspecten verdiepen of illustreren.

Natuurlijk bevat deze bundel niet ‘de oplossing’ voor de bestaande problemen. Die oplossing, beter gezegd: ontwikkelingsrichting, kan slechts gevonden worden door degenen die concreet in de praktijk van een school staan: ouders, leraren en bestuurders. Zij kunnen, voor hún school, hún keuzes maken. Dat kan niet anders dan maatwerk zijn – aangemeten aan de school, de mensen, de omstandigheden. Alleen… zou van een Vrije School verwacht mogen worden dat oplossingsrichtingen altijd worden gezocht in een blijvende verbinding met de bron waaruit de Vrije Schoolpedagogiek voortkomt: de geesteswetenschap van Rudolf Steiner.

Wij hopen dat deze bundel wordt opgenomen zoals bedoeld: als een bijdrage aan een gesprek over het Vrije Schoolonderwijs in Nederland dat in een moeilijke situatie verkeert maar dat het meer dan waard is om voor ‘gevochten’ te worden.

Steiner fris

voorplat_steiner1[22/9/2015] Tussen de bedrijven door hebben we de afgelopen maanden gezocht naar een nieuw uiterlijk voor een aantal boekjes met voordrachten van Rudolf Steiner die in voorbereiding zijn. En dit is het geworden: een fris gekleurde omslag: eenvoudig, open en hopelijk uitnodigend.

Zo gaan we in de komende jaren een aantal voordrachten van Rudolf Steiner presenteren. Déze uitgave ligt nu bij de drukker. Bijzonderheid: het gaat om twee voordrachten die Rudolf Steiner in Den Haag heeft gehouden.

Mooie omslag!

6169[16/1/2015] Onze eerste nieuwe uitgave van het jaar verschijnt komende week. En kijk eens wat een mooie omslag Herman Boswijk gemaakt heeft!

Recente berichten

Sociale netwerken